વૃક્ષો આપણા મિત્રો નિબંધ

વૃક્ષો આપણા મિત્રો છે કારણ તેઓ જીવંત પદાર્થો છે જેથી જીવંત પ્રકૃતિના ભાગ હોય છે. તેઓ આકાશની ઊંચાઇમાં જ નથી જેટલી જમીનની ઊંચાઇમાં છે પરંતુ તેઓ વિવિધ પ્રકારના ફળો અને સુંદર પત્તા ધરાવે છે જે પ્રકૃતિના અદ્ભુત કાર્યો છે.


વૃક્ષોને આપણે ઘણી જ દેખીએ છે પરંતુ તેમાંથી સૌથી મહત્વનું આધાર તેની શાખાઓ છે જે પ્રકૃતિને જીવંત રાખી શકે છે પરંતુ આ સાથે તેઓ આપણને હવાની શુદ્ધિ પૂર્ણ કરવામાં મદદ કરે છે. તેઓ વનસ્પતિઓની દુનિયામાં એક અદ્ભુત જગ્યા છે.


વૃક્ષો આપણા મિત્રો છે અને તેઓની જરૂર હવે છે કેમ કે વૃક્ષો જીવંત ધર્મ છે અને તેઓને સંપૂર્ણ પૃથ્વીને આધાર પેટે જરૂરી સ્થાન પ્રદાન કરે છે.


વૃક્ષો આપણા પર્યાવરણને સુધારે છે કારણકે તેઓ કાર્બન ડાઈઑક્સાઈડને સંગ્રહિત કરીને વાયુ પ્રદૂષણને કમ કરે છે. વૃક્ષો આપણે આકસ્મિક વર્ષાઓના સમયમાં પણ સંગ્રહિત કરીને પાણીની સંરક્ષણ કરે છે. તેમજ તેઓ હવાને પણ શુદ્ધ કરી ને અસ્થિરતા પૂર્ણ કરે છે.


વૃક્ષો વિવિધ પ્રકારના છે અને તેમાં હરીભરી સ્થળો અને સ્વચ્છ હવાની જગ્યાઓમાં મોજબનું કરે છે. વૃક્ષો આપણા મિત્રો છે અને જીવનનું સૌથી મહત્વનું અંગ છે. વૃક્ષો સમસ્ત પ્રાણીઓ માટે જીવનનો સ્રોત હોય છે કારણકે તેઓ ઑક્સિજન ઉત્પાદન કરે છે જે અમારી જીવન સાથે સંકળાયેલું છે. તેમાંથી હેઠળ કેટલાક વૈશિષ્ટ્યો છે જે આપણે ઉલ્લેખ કરીએ છીએ.


પ્રથમતઃ, વૃક્ષો હવાને પવિત્ર કરે છે અને હવાની ગતિને કમ કરી શકે છે જે માનવ સંબંધી પ્રદૂષણ કમ કરી શકે છે. તેથી તેઓ પર્યાવરણ સંરક્ષણની દૃષ્ટિએ ખુબ મહત્વના છે.


દૂજાં, વૃક્ષો વિવિધ પ્રકારના ફળો અને સબ્જીઓ પ્રસ્તુત કરે છે  વૃક્ષો પૃથ્વી પર જીવંત અને અનંત સ્વભાવના પદાર્થો છે. વૃક્ષો જીવનની જાતીઓ છે અને આપણે વિવિધ ઉદ્દેશો માટે તેમનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. તેમની છાંટણી નથી કરવી જોઈએ, કારણ કે તેઓ આપણા સંબંધિત પર્યાવરણને ઉપયોગી બનાવી શકે છે.


વૃક્ષો આપણા મિત્રો છે કારણ કે તેઓ આપણે પ્રકૃતિ સાથે સંબંધિત છે અને આપણે તેમની રક્ષા કરીએ છીએ કારણ કે તેઓ આપણા વાતાવરણની પારસી કરી શકે છે અને આપણા અનેક ઉપયોગો માટે ઉપલબ્ધ છે.વૃક્ષો હમણાં જમીન પર રહેતા એક મહત્વની ભાગ બની ગયા છે કારણકે તેમની સહાયતા થી આપણે પ્રાણીઓ જીવન જીવવા મેળવી શકીએ છીએ. વૃક્ષો આપણા મિત્રો હોય છે કારણકે તેઓ આપણે શ્વાસ લેવાના હવાના ઑક્સિજન પ્રદાન કરે છે જે આપણા શરીરમાં કાર્ય કરવા માટે આવશ્યક છે.


વૃક્ષો જમીન પર પવિત્ર અને મહત્વની છે કારણકે તેઓ આપણે જળ વિસ્તારણ, જમીનની ઉષ્ણતા નિયંત્રણ કરી માનવ જીવનને સંપૂર્ણ કરવામાં સહાય કરે છે. તેમની છાયા આમદાની માટે પણ કાફી મહત્વપૂર્ણ છે અને જમીનને ટૂંકી રાખવા સહાય કરે છે. 


વૃક્ષો આપણા મિત્રો છે જે આપણે પ્રકૃતિની સંતુલિત જીવનશૈલી અને પરિસ્થિતિઓને ઉત્તમ બનાવે છે. વૃક્ષો સાથે અમારી જોડાણ બદલી જાય છે અને તેથી આપણે તેને આપણી મિત્ર તરીકે જણાવી શકીએ છે.


વૃક્ષો પૃથ્વી પર અનંત ઉપયોગી સ્વરૂપો માટે જરૂરી છે. તેઓ હવાનો અને પાણીને સંરક્ષણ કરે છે અને જંગલોને સંરક્ષણ કરે છે. તેઓ કાર્બન ડાઈઑક્સાઈડ કોમ્પાઉન્ડને હટાવી છે અને પ્રાણીઓને મનુષ્યોની માટે કચરાને ઉત્સર્જિત કરીને હટાવી છે. વૃક્ષોને સંપૂર્ણ પૃથ્વીની સંતુલિતતા માટે મહત્વનો જ છે.